فرم رژیم

 • قد را حدودی وارد نکنید این مسئله در تایین رژیم شما بسیار اثر گذار است
 • وزن را حدودی وارد نکنید این مسئله در تایین رژیم شما بسیار اثر گذار است
 • دور مچ را حدودی وارد نکنید این مسئله در تایین رژیم شما بسیار اثر گذار است
  تعداد پلاکت ها در برگه آزمایش بصورت platelet count یا platelet یا PLT نمایش داده می شود . در برخی برگه ها ضریب 1000 در مقیاس لحاظ شده است.
  در برگه آزمایش بصورت Blood urea یا BUN نمایش داده شده است.
  در برگه آزمایش بصورت creatinine یا CR نمایش داده شده است.
  در برگه آزمایش بصورت HTC یا Hermatocrit نمایش داده شده است
  میزان AST,ALT,SGPT,SGOT را در برگه آزمایش بررسی کنید
 • :
  غذای مورد تنفر غذایی است که با خوردن آن دچار حلت تهوع می شوید در صورتی که این حالت را ندارد گزینه خیر رابزنید توجه داشته باشید انتخاب بی مورد می تواند تا بیست درصد تاثیر رژیم شما را کاهش دهد